Utbyggnad av Hasselbacken

Hasselbacken med den planerade utbyggnaden av nya hotellrum, utställningslokal och paviljonger.

Hasselbacken presenterade den 17 januari 2024 nya förslag på utbyggnad. 
Rädda Djurgården och många andra kulturorganisationer har yttrat sig över detta förslag till detaljplan och samtliga har avstyrkt förslaget.

Som Samfundet S:t Erik så väl formulerat det: ”vi anser att förslaget som helhet är lagstridigt och att ett genomförande skulle innebära att den grundläggande karaktären i en omistlig miljö oåterkalleligt går förlorad”.

Läs yttranden om förslaget från:
Rädda Djurgården
Förbundet för Ekoparken
Samfundet S:t Erik
Djurgårdens Hembygdsförening
Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vi hoppas att politikerna och stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad kommer att lyssna på oss.


Det presenterade förslaget till en jättelik ombyggnad av hela lägenheten Hasselbacken med 75 nya hotellrum och konferensbyggnader på 6000 kvadratmeter, som efter förslag av Björn Ulvaeus har skickats ut på samråd i maj 2021, innebär att hela den gamla trädgårdsanläggningen schaktas bort till förmån för en till större delen underjordisk utställningshall. I stället för den historiska trädgården görs en mindre grusad plan yta på utställningshallens tak. Runt denna yta byggs höga runda hotellbyggnader som kommer att dölja den gamla restaurangbyggnaden. Terrasseringen mot Djurgårdsvägen försvinner helt och ersätts med en tom slänt. Mot Djurgårdsslätten och Hazeliusbacken vill man sänka de ursprungliga marknivåerna så att man skall uppfatta Hasselbacken och Cirkus som en enhet.

Föreningen Rädda Djurgården anser att hela den historiska Hasselbacksanläggningen skulle utplånas; inte heller för den klassiska Bellmansstatyn finns någon plats i förslaget. Djurgårdens Hembygdsförening (DHF) har avstyrkt förslaget helt i remitterad form.

Läs yttrande från Djurgårdens Hembygdsförening gällande Hasselbacken.

Kompletterande yttrande med anledning av Mark- och miljödomstolens dom 2021-05-06 rörande tolkningen av Nationalstadsparken.

Läs Länsstyrelsens kritiska yttrande (2021-09-01).

Ett nytt förslag om Detaljplan för Konsthallen/ Hasselbacken finns för granskning 2-29 mars. Diarenummer: DP-2018-00710. Alla handlingar finns här.
Djurgårdens Hembygdsförening har lämnat ett yttrande på denna detaljplan som går att läsa här.
Förbundet för Ekoparken har lämnat ett granskningsyttrande rörande Konsthallen och Hasselbacken.
Föreningen Rädda Djurgårdens yttrande här.
Samfundet S:t Eriks yttrande.
Djurgårdens Bostadarrendeförenings yttrande och Rådhusrättens slutliga beslut från 1969.
Statens Fastighetsverks remissvar och remissvar från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över Konsthallen från 2022-04-12

Lämna gärna synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Den 12 maj fattade tyvärr Stadsbyggnadsnämnden beslut att godkänna förslaget till ny detaljplan för Konsthallen 15 m.fl. (Hasselbacken). Förslaget överlämnades till kommunfullmäktige och antogs den 13 juni.

Detta var förstås en stor besvikelse och vi finner det anmärkningsvärt speciellt med tanke på den massiva kritiken av förslaget från bland andra Länsstyrelsen och andra tunga remissinstanser.

Rädda Djurgården, Djurgårdens hembygdsförening, Förbundet för Ekoparken, Samfundet S:t Erik och Arrendeföreningen har självfallet överklagat beslutet.

Kontakt: Göran Söderström, ordförande Plangruppen DHF, soderstrom.unnerback@telia.com

Bakgrund: Hasselbacken har anor från 1748. Det klassiska Hasselbacken på höjden ovanför Djurgårdsslätten tillkom 1852. I ansökan att på den kungliga Djurgårdsmarken få anlägga värdshus står det:

”Bland alla lägenheter på Kongl. Djurgården på denna sidan Bellmans byst, eller i närmast grannskapet med hufudstaden och med denna genom täta ångbåts- båtfartscommunikationer förenade, finns säkerligen ingen, som genom utmärkt vackert läge, herrlig utsikt och en betydande trädårdsanläggning med täcka promenader (…) är så passande föreett Restaurations- och Schweitzerieetablissement, som fordna Hasselbaclcen