Padelcenter vid Djurgårdsbrunn

Ett nytt förslag med max två banor och minskad byggnad har presenterats och är under byggnation.

Den ursprungliga planen vara att bygga ett nytt Padelcenter mitt på Djurgårdsbrunn; 6 stycken Padelbanor med kraftig belysning samt utökat/överdimensionerat klubbhus (60% större footprint och 2 meter högre än nuvarande hus) för en säsongsbetonad verksamhet. Klubben skulle driftas (kl 7-22 mars-november) av Djursholms Country Club och därmed vara en exklusiv medlemsklubb och konferensanläggning.

Padel med höga glasväggar, stark belysning och höga ljud blir ett kraftig ingrepp i natur-och kulturliv. Det kommer dominera Djurgårdsbrunn och förändra området radikalt för en lång tid framöver. Sökande kommer inte söka bygglov för varken Padelbanor eller belysning då det inte anses bygglovspliktigt. Det saknas väsentliga utredningar om hur natur/djurliv och den kulturhistoriska miljön påverkas.  Det saknas även bullerutredningar för närboende/besökande samt utredning om trafiken – som kommer öka dramatiskt.

Padelbanorna ligger inom det utökade strandskyddet, 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken. Banorna ligger inom ett område som skyddas av miljöbalken, områdelsebestämmelser samt PBL 2 kap 6§. Förslaget strider mot utvecklingen av Nationalstadsparken så som de uttryckts i prop. 1994/95:3.

Klubbhus och Padelcenter är en exploatering som enbart når ett fåtal personer och är ett enskilt kommersiellt intresse med stora anspråk på ett allmänt intresse.

Stadsbyggnadsnämnden, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Länsstyrelsen borde initiera en områdesplan för Djurgårdsbrunn med den av Ekoparken skisserade inriktningen och i avvaktan på en sådan plan avslå alla bygglovsansökningar som avser större projekt i detta område.

Läs yttrandet från Förbundet för Ekoparken.

Läs yttrandet från Djurgårdens Hembygdsförening.