KSSS pontonbryggor vid Junibacken

I januari 2024 har KSSS dragit tillbaka sin ansökan om femårigt tillfälligt bygglov av pontonbryggor vid Junibacken, vilket är mycket glädjande.

Den 13 april 2023 ansökte KSSS tyvärr återigen om att anlägga pontonbryggor med ett tidsbegränsat lov under perioden 1 juni till 20 september 2023, nedanför Junibacken (Galärvarvsvägen 8). Stadsbyggnadsbyggnadskontoret godkände dessa planer.

Önskemålen om publikdragande aktiviteter på Djurgården blir allt fler. Många vill passa på att synas i ett av stadens mest centrala och vackra områden. Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) är nu också en av dessa aktörer. 

Den 3 juni 2021 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att ge KSSS ett tidsbegränsat tillstånd mellan 1 juni och 15 september för uppförande av pontoner och brygganläggning i närheten av Junibacken.  Tillståndet gällde som sagt fram till 15 september men det kom att dröja ytterligare en månad innan det flytande klubbhuset, med banderoller för Coca-Cola, också transporterades bort. 

Ursprungligen gällde KSSS´s önskemål att finna en tillfällig hamn för de 250 – 300 båtar som under fyra dagar deltar i kappseglingen Gotland runt. I samarbete med bl. a Kungliga Djurgårdsförvaltningen, KDF, hade man funnit att “området norr om Junibacken på Djurgården skulle vara en plats där man kan genomföra evenemang av Gotlands Runts storlek, men också använda hamnen som gästhamn övrig tid.”

Vi i Föreningen Rädda Djurgården har stor respekt för KSSS arbete, inte minst för barn och unga. Men vi har också lärt oss att något som är tillfälligt lätt blir permanent. Mycket vill som bekant ha mer – och KSSS´ avsikt är nu att få till stånd en permanent hamnanläggning, som skulle inkludera fasta byggnader samt minst tre långa pontoner som skulle ta upp flera hektar av vattenspegeln och generera ännu mer biltrafik till Djurgårdsön. 

Området ingår i Nationalstadsparken med särskilt stränga regler för att bygga. Men det förefaller inte vara något hinder för de som önskar locka ännu fler besökare till stadens kärna. På riksplanet rasar sedan många år en strid om strandskyddet trots att det runt om i landet finns tusentals öar omgivna av öde stränder. Men i Stockholms innerstad är strandskyddet tydligen inget problem.

Den fria vattenspegeln – i det ”centrala vattenrummet” – är närmast helig och bör behållas fri från all exploatering, i såväl flytande som fast form. Det gäller sommar likaväl som vinter. Vi hänvisar till Vård- och utvecklingsplan för Kungliga Nationalstadsparken, Länsstyrelsen rapport 2012:33, sid 64. Där står det:

Inom Nationalstadsparken är några områden särskilt ömtåliga för förändringar i omgivningarna. Det gäller Brunnsviksområdet, området kring Fiskartorpet och det centrala vattenrummet, här i betydelsen av stränder och vatten kring västra delen av Djurgårdsön, Skeppsholmen–Kastellholmen Skeppsbron, Blasieholmen och Nybroviken. Alla tre områdena har också varit föremål för tidigare ställningstaganden där vyer och utblickar mot omgivningen tillmätts stor betydelse. Både Brunnsviken och det centrala vattenrummet är på olika sätt en del i landskapet utanför parkens gräns.

Och så här heter det i Stockholms stads fördjupade översiktsplan för Nationalstadsparken kring stadens inre vattenrum:

Evenemangsparken utgör del av Stockholms inre vattenrum mot Saltsjön och Strömmen och är synlig vida omkring. Området bidrar tillsammans med Skeppsholmen och Kastellholmen till vattenrummets natur- och skärgårdskaraktär, medan Gamla Stan, Blasieholmen, Strandvägen m.m. står för stadens mer formella, offentliga front mot vattnet.

En permanent gästhamn i Stockholmsområdet kan ligga på många andra ställen – Lidingö, Nacka, Värmdö har alla mycket kust och många möjliga hamnlägen. Ett annat alternativ för KSSS borde vara att fortsätta med den tillfälliga ’hamnen på Skeppsholmen som fanns tidigare inför Gotland Runt.

Runt Södra Djurgården finns i dag redan ett mycket stort antal fritidsbåtshamnar: Wasahamnen (gästhamn), Navigationssällskapet i Waldemarsviken, Biskopsuddens båthamn, Hundudden (strax norr om Södra Djurgården), Kungl. Motorbåtssällskapet i Djurgårdsbrunnsviken. Båtbryggorna i dessa hamnar växer stadigt för varje år. Slutsats: det räcker.

KSSS sökte bygglov för tidsbegränsat lov mellan 1/3 2022 -31/12 2025.  Rädda Djurgården genom Förbundet för Ekoparken och Djurgårdens Hembygdsförening ansåg att bygglovet skulle avvisas. 

Den 27 oktober 2021 hölls ett möte på KSSS initiativ för att diskutera föreningens planer. Här deltog även representanter för Förbundet för Ekoparken, Blasieholmens vänner, Stockholms Sjögård och Föreningen Rädda Djurgården. 

KSSS har nu lämnat in en ny bygglovsansökan som nu handlar om en pontonbrygga utanför den befintliga Wasahamnen under perioden 1/6 – 15/9 2022.

KSSS förslag till vattenområdenas användning.

Därmed vann vi på tre punkter. För det första flyttades bryggan från Nybroviken till den redan existerande Wasahamnen, för det andra är den nu mycket mindre – det handlade nu om knappt 70 platser – och för det tredje var det under en mycket kortare tid.