Vattentornet i Lill-Jansskogen

Så här kommer vattentornet se ut när det beskådas från Östermalms IP.

Förbundet för Ekoparken har skrivit ett eminent yttrande och yrkar att Mark- och Miljööverdomstolen upphäver beslutet att godkänna detaljplanen och därmed upphäver Stockholms stads beslut att antaga denna detaljplan. I detta yttrande återfinns Mats Finnsons påtalade felaktigheter gällande vattentornets höjd. Även Samfundet S:t Erik har lämnat in ett yttrande med samma innebörd.

Rädda Djurgården hoppas på ett positivt beslut i domstolen.

————————————————————————————————————————————–

Detaljplaneförslag: en ny vattenreservoar föreslås byggas söder om den gamla. En del äldre tallar tas ned. När den nya – ritad av Gert Wingårdh – är färdig rivs den gamla och naturen restaureras.

Vårt förslag: Detta är ett värdefullt skogsområde på Djurgårdsmark som kanske skulle kunna återvinnas genom ett kraftfullt agerande från Djurgårdsförvaltningen. Vi eftersträvar att en ordentlig utredning görs beträffande en alternativ lokalisering. Om den nya vattenreservoaren ändå ska byggas på denna plats bör den utformas så att den tar så liten markyta som möjligt i anspråk. Den vattenreservoar som Gert Wingårdh ritat tar mycket större plats på marken än ett konventionellt ”svamp”-torn.

Kontakt: Henrik Waldenström, henrik.waldenstrom@outlook.com

Läs om planerna för vattentornet här (informationsmöte 9 juni 2021).