Den rättsliga processen – Gröna Lund

Rädda Djurgården och övriga organisationer samt de boende på Falkenbergsgatan/Allmänna gränd vann ju i Mark- och miljödomstolen (dom 2021-05-06). Domstolen ansåg att den utvidgning, som Gröna Lund, med detaljplanens hjälp, planerar i kv Skeppsholmsviken 6 inte endast är en ”komplettering”. Kompletteringar av befintlig byggnad för att säkra verksamhetens fortbestånd är uttryckligen tillåtna enligt lagen (MB 4 kap. 7 §) – på villkor att de inte skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Domstolen anförde också Riksantikvarieämbetets uppfattning att den planerade bebyggelsen skulle så förändra Djurgårdens parklandskap att dess kulturhistoriska värde skulle skadas.  Domstolen upphävde detaljplanen som Stockholms stad hade beslutat om på grunden att det handlar om en utvidgning, inte en komplettering och att utvidgningen skadar det historiska landskapets kulturvärden.

Vi i Rädda Djurgården drog en lättnadens suck. Men efter sommaren inkom Stockholms stad och Gröna Lund med överklaganden och begärde att Mark- och miljööverdomstolen skulle ta upp frågan. De sökte s.k. prövningstillstånd och domstolen meddelade 2021-10-19 att de klagande skulle få rätt att få sina överklaganden prövade. Rädda Djurgården, övriga organisationer och enskilda fick på oss 14 dagar att inkomma med svar på skrivelserna från Stockholms stad och Gröna Lund – med bilagor ca 75 sidor fullpepprad juridisk argumentation. Vi begärde och fick en knapp månad till på oss att svara.

I Mark- och miljödomstolen hade vi hjälp av Nils Ahlberg, kulturmiljöexpert, som vittnade om hur riksintressets kulturmiljövärden och skador på sådana värden ska tolkas. Vi hade också hjälp av en jurist som är särskilt kunnig på juridiken kring mänskliga rättigheter. Vi ansåg att de ytterligare bullerstörningar som de boende på Falkenbergsgatan/Allmänna gränd skulle komma att utsättas för vore liktydigt med en förlust av den mänskliga rättigheten privatliv i det egna hemmet.

I mark- och miljööverdomstolen har vi i stället satsat på en allmänt mycket erkänd miljöjurist som hjälpt oss att ställa samman ett svar som är gemensamt för flera organisationer. Tidigare expertutlåtanden har givetvis åberopats. Några organisationer har därutöver skickat in egna, kompletterande svar. Vi lyckades klara detta på den utsatta tiden – till 2021-12-01 – och har då tagit upp alla de juridiska invändningar som vi har mot detaljplanen, både dem som Mark- och miljödomstolen gav oss rätt i och dem som Mark- och miljödomstolen inte gav oss rätt i. Eftersom Stockholms stad och Gröna Lund menar att utvidgningen ska ses om en komplettering och att den inte skadar det historiska landskapets kulturvärden har vi argumenterat i båda dessa frågor. Vi har också anfört att riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården skadas, att bullerstörningarna för de boende överskrider satta gränsvärden, att detaljplanen felaktigt godtar upphävande av strandskydd och att detaljplanen inte behandlat frågor rörande trafikförsörjningen och utrymningsmöjligheter i krissituationer.

Mark- och miljödomstolen upphävde alltså den 6 maj 2021 detaljplanen för utvidgningen av Gröna Lund. Läs domen här.

Läs även Riksantikvarieämbetets kritiska yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Gröna Lund och Stockholms stad har sedan dess överklagat beslutet till Svea Hovrätt. Aktbilagorna finns att läsa här.

Vi besvarade Gröna Lunds och Stockholms stads överklagande med denna inlaga till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Vi har även lämnat in bilagor till domstolen som ni hittar här.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat att den sammanträder den 20 maj för en föredragning av den som skriver på domen. Domen kan komma mycket snart därefter.

Vi är utomordentligt tacksamma för de bidrag som skickats till Rädda Djurgården. Det är pengar utan vilka vi inte skulle kunna genomföra vår insats bland annat kring Gröna Lund på ett så professionellt sätt som nu blivit möjligt. Stort tack för denna er insats!