Om Kungens dispositionsrätt till Djurgården

Såvitt gäller bl.a. norra och södra Djurgården kom dåvarande ståndsriksdag (Rikets ständer) och Karl XIII, under 1809 – 1810, överens om att Kungen skulle ha enskild dispositionsrätt, detta under förutsättning att avkastningen skulle tillfalla den s.k. Djurgårds Cassan och att avkastningen ”måtte endast få användas till Djurgårdens förbättring och förskönande samt dervarande broars och vägars underhåll, och icke graveras med särskilta aflöningar eller gratificationer till några vissa personer.”

Den sålunda avtalsgrundade nyttjanderätten får anses erhållen mot ett åtagande att verka för att Djurgården underhålls, förbättras och förskönas. Det är uppenbart att den s.k. Djurgårds Cassan inte får användas för annat ändamål, men i detta bör anses ligga att Kungen inte heller på annat sätt ska verka för andra ändamål än att Djurgården underhålls, förbättras och förskönas. Detta åtagande är i sig mer omfattande än att avhålla sig från åtgärder som befrämjar lagstridiga åtgärder. Till exempel är dispositionsrätten strängare än reglerna kring Nationalstadsparken enligt Miljöbalken 4 kap 7§ där följande stadgas:

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Miljöbalken stadgar alltså att ny bebyggelse och nya anläggningar bara får göras om de inte förfular Djurgården. Dispositionsrätten ställer högre krav. Det räcker inte med att nydaningarna inte förfular; de måste också förbättra och försköna.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF) har som huvuduppgift att förvalta Kungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården. Det kan ifrågasättas om det är förenligt med Kungens (gm KDF) förvaltningsuppgift att verka för att kommersiella intressen får exploatera Djurgården på det sätt man numera kan iaktta. Exempelvis torde ingen kunna påstå att anläggandet av nya åkattraktioner på Gröna Lund förskönar Djurgården.

Juridisk utredning om dispositionsrättens innebörd och tolkning.